2021

Ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй организира информационни родителски срещи във връзка с предстоящия прием в първи клас.
Поради необходимост от спазване на противоепидемични мерки, родителските срещи ще бъдат проведени по графика в приложения файл.

2021


2021


2021

Уважаеми родители,

Усложнената епидемиологична обстановка затруднява общуването ни по повод един от най-вълнуващите моменти в живота на детето Ви – първата среща с Училището. С надеждата да сме Ви полезни преди да стане възможно да се срещнем лице в лице, ще се опитаме да отговорим на въпроси, които най-често ни задават родителите на бъдещите първокласници.

1. Кога да запиша детето си в І клас?
• Детето Ви задължително трябва да постъпи в І клас, ако навършва 7 години през 2021 г.
• По Ваша преценка можете да запишете в І клас 6-годишното си дете, ако то има училищна готовност, потвърдена с Удостоверение за задължително предучилищно образование.
• Ако детето Ви има здравословен проблем, можете да подадете заявление за отлагане на постъпването в І клас за 1 година. Заявлението се подава в детската градина, която посещава детето Ви не по-късно от 31 май.

2. Как да запиша детето си в І клас?
• Приемът в І клас се осъществява чрез кандидатстване в избрано от Вас училище в срок до 31 май 2021 г.
• Можете да подадете заявление за кандидатстване в повече от едно училище, но детето Ви ще бъде записано в училището, в което представите оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование в периода 4-10 юни 2021 г.
• Цялата процедура по кандидатстване, подбор и записване ще се осъществи при спазване на реда, регламентиран в Системата за прием на ученици в І клас на община Козлодуй за учебната 2021/2022 г.
• Предвид необходимостта от спазване на противоепидемични мерки в условията на COVID, заявленията за кандидатстване ще се подават on-line чрез електронен формуляр. При потвърждаване на записването ще представите оригиналите на всички необходими документи в училище.
• Ако имате нужда от консултация или желаете да подадете заявлението си в училище, ще бъдете допуснати в сградата на училището.

3. Кои са необходимите документи за прием в І клас?
3.1. Попълнено заявление за записване по образец на училището
3.2. Копие от удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване
3.3. Лична карта на родителя за удостоверяване на постоянен адрес или документ, удостоверяващ настоящ адрес
3.4. Удостоверение за завършена подготвителна група (представя се в оригинал при записване)
3.5. Документи, осигуряващи предимство по Системата за прием на ученици в І клас на община Козлодуй
Заб. При кандидатстване on-line документите по т. 3.2, 3.3 и 3.4 се представят при записването на ученика.

4. Имам ли право на избор на учител за детето си?
Родителят избира училището, а разпределението на децата в отделните паралелки се прави от директора. При подаване на заявлението бихте могли да посочите предпочитанието си за учител или оставане на детето в един клас с останалите деца от групата, с което ще се съобразим, ако е възможно.
Възприетата практика в училището е при формиране на паралелките да се запазва целостта на групите от детските градини, доколкото това е възможно. Учениците ще бъдат разпределени равномерно в паралелките и ще бъдете уведомени кой ще е класният им ръководител, преди да потвърдите записването.

5. Да посещава ли детето ми занималня?
Училището осигурява целодневна организация за всички желаещи ученици.
Заявлението за целодневна организация се попълва при записване на детето в І клас или до 15.ІХ.

6. Какъв ще бъде дневният режим на детето ми?
Първият учебен час за първокласниците започва в 8:00ч., а последният завършва в 11:20ч. или 12:10ч.
Ако детето посещава занималня, то ще бъде ангажирано след обяд до 16:15ч.
Възможно е след 14:30ч. да си тръгва за участие в извънкласни форми извън училище.
В първи клас родителите придружават децата си до училище и ги вземат след края на учебните занятия.

7. Мога ли да променя решението си и да запиша детето си в друг клас/училище?
При наличие на свободни места можете да преместите детето си в друг клас/училище в срок до 14 септември 2021 г., а и след началото на учебната година.
В случай, че имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на телефон, имейл или да си уговорите среща в удобно за Вас време.


2021
Форма за кандидатстване по електронен път
можете да попълните на този адрес:
https://forms.gle/L6pqifjvCgKtywcz5


Запознайте се с класните ръководители на бъдещите първокласници:

2021 2021 2021 2021
2019 Система на Община Козлодуй за прием в 1 клас за учебната 2021/2022 година Училищен план - прием в 1 клас за учебната 2021/2022 година 2019