Организация на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Актуална информация за организация на обучение в електронна среда от разстояние при условия на Covid 19.

2021 - 2022 учебна година

ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА COVID 19

ОРЕС - обучение от разстояние в електронна среда

Разчитаме на отговорно поведение и спазване на всички мерки с цел опазване живота и здравето на цялата училищна общност!


ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

В приложените файлове са посочени задължителните и препоръчителни мерки и правилата, свързани с процеса на обучение и действията в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които задължително трябва да се познават от всички учители, ученици и родители.

НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

АКЦЕНТИ, свързани с поведението на учениците

ПРАВИЛА за поведение при съмнение или случай на Covid 19 през учебната 2021/2022 година

ПРАВИЛА за организиране на образователния процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на извънредна епидемична обстановка

ПРАВИЛА за превключване между присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2021/2022 година

ЗАПОВЕД 1189/14.09.2021 на директора на училището

ЗАПОВЕД 1190/14.09.2021 на директора на училището

ЗАПОВЕД 1191/14.09.2021 на директора на училището

ЗАПОВЕД 748/02.09.2021 на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД 743/31.08.2021 на Министъра на здравеопазването

РЕШЕНИЕ 629/26.08.2021 на Министерски съветОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ В КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И ИНТЕРНЕТРЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОРЕС чрез приложението Teams


2020 - 2021 учебна година

ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА COVID 19


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ 31.05.2021 г.

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването считано от 31 май 2021 г. учебните занятия с учениците от І до ХІ клас ще се провеждат присъствено.

Заповед на ДиректораОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА 5.05.2021 г. – 28.05.2021 г.

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването присъственият учебен процес с учениците от V до ХІІ клас през м. май 2021 г. ще се осъществява по следния график:

1. На 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас. Останалите класове се обучават в ОРЕС.

2. От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас. Останалите класове се обучават в ОРЕС.

3. От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас. Останалите класове се обучават в ОРЕС.

4. Учениците от начален етап се обучават присъствено през целия период.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 12.04.2021 г. – 30.04.2021 г.

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 12 април 2021 г. учебните занятия с учениците ще се провежда по следния график:

1. От 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. учебният процес за учениците от І до ІV клас се провежда присъствено.

2. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021г. учебният процес за учениците от VІІ, VІІІ и Х клас се провежда присъствено.

3. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. учебният процес за учениците от V, ІХ и ХІІ клас се провежда присъствено.

Останалите класове ще провеждат учебни занятия от разстояние в електронна среда.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

В периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат чрез ОРЕС за всички ученици от 1. до 12. клас.

Заповед на Директора

Приложение към заповедта с График на часоветеОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.

В изпълнение на Заповед на министъра на образованието в периода 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат чрез ОРЕС за учениците от 5. до 12. клас.

Заповед на Министъра на образованиетоОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

В изпълнение на Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г. учебните занятия ще се провеждат съггласно Заповед 517/27.01.2021 г. на директора на училището и по приложения в тази заповед график.

Заповед 517/27.01.2021 г. на директора на училищетоОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРЕС В ПЕРИОДА 27.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

В изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването в периода 27.11.220 г. – 21.12.2020 г. учебните занятия с учениците от І до ХІІ клас ще се провеждат от разстояние в електронна среда по приложения график.
Правилата за участие в часовете, оценяване и отсъствия са като в присъствена форма на обучение.
При възникнали проблеми, моля, уведомявайте своевременно класния ръководител или ръководството на училището.ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕСОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА ДО 14 Г.

Можете да се запознаете с информация за осигуряване на целева помощ на семейства с деца до 14 годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка в приложения файл.

2019 - 2020 учебна година


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА през учебната 2019/2020 г.


2020 → Съвети и препоръки за предпазване от коронавирус